Xplore
Logo Logo

Een duurzame, hoogwaardige en gezonde leefomgeving

Bij Xplore willen we voorop lopen in het duurzaam ontwikkelen van de wijk en de woningen. Voor de vraagstukken Energie, Klimaatadaptatie, Circulariteit en Gezondheid ontwikkelen we in Xplore slimme combinaties en oplossingen die bijna als vanzelf leiden tot een gezonde en hoogwaardige woonomgeving. Zo dragen we bij aan bewust en toekomstgericht wonen en leven.

Energie

We stappen over van energiebronnen die je maar één keer kunt gebruiken - steenkool, aardgas - naar energie die nooit opraakt, zoals zon, wind of aardwarmte. Met andere woorden; we gaan van fossiel en vervuilend naar duurzaam en schoon. Dit vertaalt zich in Xplore onder in een gasloze manier van verwarmen en de plaatsing van zonnepanelen.

GPR-score van de gebouwen is 8,62

Het plan heeft een gemiddelde GPR-score van 8,62. De GPR brengt de duurzaamheid van gebouwen in kaart door middel van cijfers op basis van een aantal thema’s: Energie & Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema krijgt een gebouw een waardering op een schaal van 1 tot 10.

EPC van de woningen is 0,0

De EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van de woningen in Xplore is 0,0. De EPC is een waarde die aangeeft hoeveel energie je nodig hebt om een woning van elektriciteit te voorzien, te verwarmen en van warm water te voorzien. Energieneutraal dus!

Energieneutrale woningen

In Xplore woon je in een energieneutrale woning en realiseren we een energieneutrale brede school. Dit houdt in dat de energie die je verbruikt - voor verwarming van je woning en voor het gebruik van warm water - en de energie die je bijvoorbeeld via zonnepanelen opwekt ongeveer gelijk zijn. Hierdoor heb je in jouw woning zeer lage energiekosten. Je hebt alleen nog te maken met de stroomkosten voor bijvoorbeeld wasmachine, droger en televisie.

Energieneutrale gebouwen realiseren is geen lastige opgave meer vandaag de dag. Veel uitdagender is hoe wij hier concreet invulling aan geven, gelet op de thema’s energiezuinig bouwen, gezondheid en comfort. Hiertoe maken we gebruik van een driestappenmodel:

  1. beperking energievraag
  2. warmteterugwinning
  3. duurzame energie

Dit model dwingt ons eerst om goed na te gaan over minimalisering van de energievraag voordat we ons buigen over de duurzame invulling van de (resterende) energievraag.

Passieve energiebesparing

We besparen energie door vooraf goed na te denken over de bouw, ligging en zonoriëntatie. Dat doen we in Xplore door de juiste balans te vinden tussen compacte bouw, variabele architectuur, gebruik van glas en een optimale oriëntatie van de dakvlakken voor energieopwekking via zonnepanelen. Door het glaspercentage van de gevels relatief laag te houden (ca. 40% glas en 60% dichte gevel) en weinig glas op het noorden te oriënteren, leggen we de basis voor energiezuinige en materiaalarme gebouwen.

Comfortabel binnenklimaat

De woningen krijgen hoogwaardige isolatie, hoge luchtdichtheid en drievoudige zonwerende beglazing met zo min mogelijk noordelijke oriëntatie. Dit combineren we met een CO2-gestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Daarnaast leveren lage-temperatuurvloerverwarming en elektrische warmtepompen - samen met de gebieds-WKO -, duurzame verwarming en koeling. Door deze maatregelen verminderen we het energieverbruik, geluidshinder, de zoninstraling en de kou van buiten aanzienlijk en zorgen we voor een comfortabel binnenklimaat.

Warmte-koudeopslag

We kiezen in Xplore bewust niet voor bodemwarmtewisselaars of stadsverwarming, maar voor een WKO-systeem. Met een gebieds-WKO voor alle woningen, commerciële voorzieningen en voor de brede school voorzien we in een maximale uitwisseling van warmte en koude tussen de verschillende gebouwen. Slechts enkele bronnen volstaan voor het hele project, zodat we de bodem zo min mogelijk verstoren. Ter vergelijking: met bodemwarmtewisselaars hebben we honderden warmtewisselaars nodig voor dezelfde prestaties. Ook het feit dat met WKO ‘vrije koeling’ beschikbaar komt, is van grote toegevoegde waarde voor het comfort, de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid in relatie tot het klimaat.

Circulariteit

We maken zoveel mogelijk slim gebruik van natuurlijke, hergebruikte en herbruikbare materialen bij de bouw van jouw woning. Zo dragen we bij aan de grondstofkringloop en behoudt je woning zoveel mogelijk waarde voor de toekomst.

Beschikbaar materiaal hergebruiken

We geven de bestaande bomen uit het Bergwijkpark een tweede leven. Dat doen we door ze te verplanten naar het nieuwe gebied of te gebruiken als bouwmateriaal voor gevelbekleding. Bomen die hiervoor niet geschikt zijn, hakselen we en gebruiken we bijvoorbeeld voor de paden in het park en voor het verrijken van de grond.. Bij de bouw van de woningen maken we bovendien deels gebruik van hergebruikt beton en gerecycled hout-skeletbouw. Ook het regenwater gaan we hergebruiken voor bewatering van groendaken, voor buitentapkranen, bij speelelementen en het doorspoelen van toiletten.

Modulair, flexibel en demontabel

De opzet van de woningen in Xplore is modulair, zodat de huizen eenvoudig kunnen worden aangepast aan toekomstige woonwensen. Ook de brede school krijgt deze flexibiliteit. Hiermee zorgen we voor gegarandeerde lange levenscycli van de woningen en de school. Ook maken we toekomstig hergebruik van de woningen mogelijk. Door bij het ontwerpen, de materiaalkeuze en afbouw al na te denken over de toekomst zorgen we ervoor dat woningen grotendeels demontabel zijn. Zo zijn de materialen eenvoudig te herbestemmen aan het einde van de levensduur. De woningen krijgen een materialenpaspoort waarin staat welke materialen zijn gebruikt en wat de milieu-impact ervan is.

Milieubewust gedrag

We houden samen met de gemeente in de gaten hoe afvalinzameling geregeld gaat worden. Zo kun je straks eenvoudig afval scheiden zonder dat het je veel moeite kost. Ook denken we in het ontwerpen van de woonconcepten al mee over afvalscheiding per woning. Daarnaast zorgen we voor verbinding van systemen onder woningen door op een slimme, efficiënte en zuinige wijze gebruik te maken van warmte, elektriciteit en water. Sensoren en slimme meters verzamelen data en adviseren bewoners welke handelingen nodig zijn. Als bewoner krijg je steeds meer inzicht in het verbruik, overschot, de verspilling en opwekking - van energie, warmte, water, afval - voor jouw eigen woning en op wijkniveau.

Klimaatadaptatie

Je hebt het uiteraard al gemerkt: het wordt in Nederland droger en heter, maar ook natter. Dat vraagt om betere aanpassingen aan het veranderende klimaat. Daarvoor hebben we oog in Xplore, de wijk is goed bestand tegen hitte, droogte en wateroverlast.

Bloeiend ecosysteem

In Xplore zorgen we voor grote biodiversiteit en een bloeiend ecosysteem. We leggen veel bomen, gras en struiken aan waar weer insecten, vogels en vlinders op af komen. De oever van de singel krijgt een natuurlijke inrichting met veel aandacht voor biodiversiteit. We zorgen voor bloemrijk gras en waterzuiverende beplanting zoals lisdoddes. Voor mussen, gierzwaluwen en spreeuwen plaatsen we op de noord- en oostzijde van de gebouwen nestkasten. En aan de zuidgevels komen voorzieningen voor vleermuizen. Ook is er veel water te vinden in Xplore. Water en planten zijn onlosmakelijk verbonden en versterken elkaars positieve invloed op het klimaat in het gebied.

Afwatering regenwater

Het landschap in het gebied wordt zo min mogelijk verhard, zodat er zoveel mogelijk ruimte is voor groen en water. Hoe meer groen, hoe meer regenwater we kunnen opvangen. En water is de bron van alle leven! Daarom integreren we de waterberging zó in het ontwerp, dat het water maximaal kan worden hergebruikt. In Xplore is het water zichtbaar, voelbaar en bruikbaar voor jou en voor iedereen. Regenwater slaan we op en gebruiken we voor irrigatie, verkoeling en waterspeeltuinen. Het overtollige regenwater vloeit via vertragende en natuurlijk filterende maatregelen weer terug in de singel.

Gezondheid

We weten allemaal dat gezond eten en voldoende bewegen belangrijk zijn. Ook een aangename woon- en leefomgeving draagt bij aan een gezonde levensstijl. En zorgt voor een leefwereld waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en waarin je vitaal oud kunt worden.

Gezond klimaat, binnen en buiten

Groen draagt bij aan de leefbaarheid van de stad én aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. In Xplore ben je omgeven door groen en zijn er voldoende mogelijkheden om in dit groen te vertoeven. De luchtkwaliteit profiteert van het vele water en groen in de wijk, die bovendien ook nog eens autoluw is (minder uitstoot). In de gebouwen en woningen zorgt de gebalanceerde ventilatie met CO2-sturing voor schone lucht binnenshuis.

Licht, lucht en ruimte

Binnen Xplore vind je 4 woonclusters. Elk cluster heeft zijn eigen besloten binnenhof, waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen met elkaar kunnen spelen. Deze binnenhoven beschermen jou en je medebewoners tegen wind en geluid, maar laten ook voldoende licht, lucht en ruimte toe. De woongebouwen schermen de wijk volledig af van geluidshinder van de wegen rondom Xplore. Wel zo prettig.

Veilige omgeving

De besloten binnenhoven, de zachte overgangen van de diverse clusters naar het groene, waterrijke park én het park zelf bieden een rustige en gemoedelijke omgeving. Kinderen kunnen veilig door het park naar school wandelen, zonder gevaar van snel rijdende auto’s. Want Xplore is autoluw: de auto’s rijden aan de buitenranden van het gebied en ook het parkeren gebeurt daar - of ondergronds. Overigens blijven de gebouwen goed benaderbaar voor brandweer en ambulances. Het schoolplein is ook buiten schooltijden open en biedt hiermee een fijne en veilige speelomgeving.

Wij gebruiken cookies

Onze website gebruikt kleine bestanden, cookies genaamd, waarmee wij jouw online ervaring kunnen personaliseren. Door te klikken op 'accepteren' ga je met deze cookies akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken of wijzigen.